ഓഡിയോ ബൈബിൾ

image
Genesis 1
Download
Terms & Conditions


image
മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 1
Download
Terms & Conditions

ബ്രിഡ്ജ് കണക്റ്റിവിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് (വചൻ ഓൺലൈൻ) പുറത്തിറക്കിയ മലയാളം ബൈബിള്‍ ഇന്ത്യന്‍ റിവൈസ്ഡ് വെര്‍ഷന്‍ (IRV) ബൈബിളിന്റെ  ഓഡിയോ ബൈബിൾ ( ഡവർ പാർട്നെർസ് ഇന്റർനാഷണൽ റെക്കോർഡിങ്) ആണ് മുകളിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്.

image
Genesis 1
Download
Terms & Conditions


image
മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 1
Download
Terms & Conditions

ബ്രിഡ്ജ് കണക്റ്റിവിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് (വചൻ ഓൺലൈൻ) പുറത്തിറക്കിയ മലയാളം ബൈബിള്‍ ഇന്ത്യന്‍ റിവൈസ്ഡ് വെര്‍ഷന്‍ (IRV) ബൈബിളിന്റെ  ഓഡിയോ ബൈബിൾ ( ഡവർ പാർട്നെർസ് ഇന്റർനാഷണൽ റെക്കോർഡിങ്) ആണ് മുകളിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്.

മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 1
Download
Terms & Conditions

ബൈബിള്‍ ലീഗ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പുറത്തിറക്കിയ മലയാളം ഈസി ടൂ റീഡ് വെര്‍ഷന്‍ (ERV) ബൈബിളിന്റെ (പുതിയ നിയമം) ഓഡിയോ ബൈബിൾ (ഫെയിത്ത് കംസ് ബൈ ഹിയറിംഗ് റെക്കോർഡിങ്) ആണ് മുകളിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്.

 

ഓഡിയോ സോഴ്സ് : BibleBrain.com

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.